Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/vhosts/kusterseducatie.nl/rickenmiek.nl/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14
Into The Wild Wild West: Nederlandse Antillen

Ik weet niet...

aug 03, 02:48

Ik weet niet of het erg belangrijk is, maar ik ben benieuwd.
Zo te lezen op de website van het ministerie van financien bij de afdeling Antillen en de kamervragen die erover zijn gesteld, zie hier
is er een onderzoek geweest over hoe de mensen op de BES eilanden de staatkundige vernieuwingen beleven. Dit belevingsonderzoek zou in het najaar van 2008 aan de Tweede Kamer worden gezonden.
Ik heb hier op Statia nooit iets gemerkt van een belevingsonderzoek. Ik ben benieuwd of dat onderzoek wel is gedaan.

REAGEER

PSZVS

dec 22, 09:02

Het Eilandgebied Sint Maarten heeft het even prestigieuze als dure lobbybureau Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck (kortweg PSZVS) in de arm genomen om politiek Den Haag te ‘bewerken’. Dit is hun site

Het inhuren van professionele lobbyisten is kennelijk een reactie op de groeiende scepsis in Den Haag over de vraag of Sint Maarten wel in staat is te voldoen aan de voorwaarden om binnen afzienbare tijd land te worden. In een kamerbreed aangenomen motie heeft de Tweede Kamer al duidelijk gemaakt er in elk geval niet in geloven dat Sint Maarten 2010 gaat halen. Ook in de aanloop naar en tijdens de Rondetafelconferentie van afgelopen maandag waagde niemand – behalve de Sint Maartense delegatie zelf – zich er aan al te stellige uitspraken te doen over de positie van het eiland.

Gisteren werd een eerste persbericht uitgestuurd met de volgende tekst: ,,Het Bovenwindse eiland Sint Maarten is klaar voor de status van land binnen het koninkrijk.

REAGEER

In het Frans

dec 22, 08:38

Dit proberen te vertalen om te vergelijken met Nederland. Frankrijk heeft nl. voor een aantal overzeese gebieden een gelijksoortige constructie bedacht.

Collectivité locale, collectivité territoriale : quelles différences ?

L’expression collectivité locale désigne dans le langage courant ce que la Constitution nomme “collectivité territoriale”. En effet, jusqu’à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les deux termes apparaissaient dans la Constitution : collectivité locale à l’article 34 et collectivité territoriale au titre XII. Mais depuis seule cette dernière expression figure dans la Constitution. Les collectivités sont donc désormais des “collectivités territoriales”, l’expression “collectivité locale” , n’étant plus juridiquement fondée.

Les collectivités territoriales sont des structures administratives françaises, distinctes de l’administration de l’État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis. Ainsi une commune est-elle chargée des intérêts des personnes vivant sur son territoire. La définition et l’organisation des collectivités territoriales sont déterminées par la Constitution (art. 34 et titre XII), les lois et les décrets. Ces dispositions sont rassemblées dans le Code général des collectivités territoriales.

Une collectivité territoriale est définie par trois critères :

1. elle est dotée de la personnalité morale, qui lui permet d’agir en justice. Alliée à la décentralisation, elle fait bénéficier la collectivité territoriale de l’autonomie administrative. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget. Au contraire, les ministères, les services de l’État au niveau local ne sont pas des personnes morales. Il s’agit seulement d’administrations émanant de l’État ;

2. elle détient des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur (Parlement). Une collectivité territoriale n’est pas un État dans l’État. Elle ne détient pas de Souveraineté et ne peut pas se doter, de sa seule initiative, d’organes nouveaux ;

3. elle exerce un pouvoir de décision, qui s’exerce par délibération au sein d’un conseil de représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux. Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, les collectivités se voient reconnaître un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Au contraire, les ministères, les services de l’État au niveau local ne sont pas des personnes morales. Il s’agit seulement d’administrations émanant de l’État ;

Les collectivités territoriales ne suivent cependant pas toutes les mêmes règles de fonctionnement et n’ont pas toutes le même statut.

mis à jour le 7 07 2008

REAGEER

3e keer vandaag:

dec 21, 04:18

volgende mail van Bijkerk

We hebben in ARCO al verscheidene keren aangekondigd dat zodra de nieuwe status is uitgewerkt, ARCO als eerste zal voorstellen een nieuwe samenwerkingsvorm voor de 6 eilanden te propageren. Maar niet zoals vroeger. De ontmanteling op zich is juist, omdat het de enige manier is waarop een nieuwe samenwerkingsvorm voor alle 6eilanden (inclusief Aruba) theoretisch mogelijk wordt.

ARCO zal daar dus nu veel aandacht aan gaan besteden. Maar ook aan het herstellen van de fout van apartheid.

Tijdens een kleine manifestatie in het Wilhelminapark in Bonaire (waar we de bank hebben veranderd met een nieuwe tekst, namelijk dat BES-burgers een ongelijke behandeling krijgen in
gelijke gevallen) werd een zgn. ‘resolutie’ aangenomen, waarin staat dat alle burgers in het hele Koninkrijk een gelijke behandeling moeten krijgen in gelijke gevallen.

De discussie is nu over 2 punten:
1) Wat is nu in ons geval precies gelijkheid?
2) Wat is een realistische overgangsperiode?
De wens om de ‘apartheid of afstand’ weg te nemen zal centraal blijven staan.

Maar in zekere zin drijft de ‘apartheid op afstand’ de eilanden weer bij elkaar. Een ontzettend domme en inhumane fout van Nederland. Overigens Saba en Statia waren totaal niet ‘helpful’. Ook zij (samen met Bonaire) hebben hier ‘schuld’ aan (voor zover ‘blame-allocation’ zinvol is).

REAGEER [3]

Vervolg wat theorie:

dec 21, 04:11

Dit is wat Michiel Bijkerk zegt over gelijktrekking:

Het artikel is niet van mij.
Het is van ene professor die met
veel gewichtige woorden probeert ons
wijs te maken dat gelijktrekking niet kan.

Ik weet wie het is, maar ik ben zijn naam
kwijt. Aasnvankelijk was hij voorstander
van gelijktrekking. Het is een politieke
keuze geweest om ongelijkheid te
introduceren (= is een systeem van
apartheid op afstand), niet een juridische
keuze of juridische onmogelijkheid

Na een paar minuutjes krijg ik nog een mail:

Het Cft. kiest zorgvuldig welke berichten
moeten worden verbreid en welke niet.
De Nederlandse pers speelt mee.

Daags nadat de kogel van ongelijkheid
door de kerk was, werd ik gebeld door
Radio nederland Wereldomroep,
om uit te leggen wat ik van die ongelijkheid
dacht. Toen het te laat was dus …

We zullen hier aandacht aan blijven geven
in ARCO. Wij hebben de integratie verdedigd
op basis van gelijkheid, niet op basis van
apartheid. Wat er gebeurd is, is een schande.

Ik praat er met Rick over en Rick zegt dat hij het met Michiel Bijkerk eens is en legt uit over de Europese Status die de BES eilanden krijgen.

Ik mail Michiel Bijkerk het volgende:

Mijn man zegt dat als ze die ene status van volwaardig lid van de EU zouden krijgen, dat
ze dan direct juridisch eraan vastzitten om “all the way” te gaan (gelijke rechten)

Ik geloof dat ik het nu inderdaad begin te snappen en ik begrijp niet dat in Nederland in de pers
daar nooit iets over wordt gezegd

en ik krijg daar het volgende antwoord op:

Lid van de EU zou kunnen leiden
tot een niveau van 75% van het gemiddelde
EU-niveau. Daar moet je dus ook mee
oppassen. Dat is nu echter niet aan de
orde. De UPG-status is niet van kracht.
We zijn deel van Nederland geworden,
maar hebben nu burgers in Nederland
met ongelijke basisrechten.

Het is een beladen term, maar dit
werd in Zuid-Afrika apartheid genoemd.

REAGEER

Even wat theorie

dec 21, 04:03

Hieronder wat theorie over waar Nederland met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen mee bezig is.

Het artikel hieronder komt van de bes-eilanden website, die saai is om te lezen en vol overheidsinformatie staat.

Ik las het en bedacht dat het goed zou zijn om het te vertalen voor de krant, de volgende mail schreef ik aan Michiel Bijkerk:

Ik heb erg mijn best gedaan om de auteur te achterhalen. Het lijken eigenlijk wel jouw woorden!!
Mijn idee is om dit in het Engels te vertalen, wat denk jij?
Het is verschenen 2 sept jongstleden.

Aan het begin van deze kabinetsperiode werd met veel bravoure aangekondigd dat de ontvlechting van de Nederlandse Antillen in december 2008 een feit zou zijn. Er waren vele externe waarschuwingen dat dit niet zou gaan lukken, maar die werden zowel politiek als ambtelijk in de wind geslagen.
Inmiddels zijn de ogen geopend en is gebleken dat de weg naar ontvlechting nog bezaaid is met talrijke voetangels en klemmen. Het is zelfs zeer de vraag of staatssecretaris Bijleveld in staat zal zijn het proces in deze kabinetsperiode af te ronden.
Een belangrijk deel van de politieke aandacht is tot nu toe uitgegaan naar de nieuwe positie van Curaçao en St. Maarten. Dat is terecht omdat de problemen op die eilanden het grootst zijn. Waar het echter gaat om de juridische afwikkeling van de ontvlechting, is de nieuwe positie van de zogenaamde BES-eilanden – Bonaire, Sint Eustatius en Saba – echter veel gecompliceerder. Dat komt omdat aan de ene kant deze eilanden integraal onderdeel worden van de Nederlandse rechtsorde, terwijl aan de andere kant er allerlei afwijkingen en differentiaties nodig zijn. Die differentiaties zijn alleen al nodig om allerlei migratiestromen tegen te houden.
Zouden bijvoorbeeld op Bonaire alle Nederlandse standaarden en voorzieningen gaan geleden, dan zouden vele inwoners van bijvoorbeeld Curaçao de wijk naar Bonaire kunnen nemen. Bovendien is het de bedoeling dat vele regelingen die nu bestaan voor de Nederlandse Antillen (voorlopig) voor de BES-eilanden blijven bestaan. Een voorbeeld daarvan is de rechterlijke organisatie, inclusief openbaar ministerie. Het deel uit de Nederlandse grondwet dat de Nederlandse rechterlijke organisatie regelt, zal niet gaan gelden voor de BES-eilanden.
Ook overigens zullen er talrijke verschillen worden aangebracht tussen de positie van de Europese Nederlander en de Nederlander die woont op de BES-eilanden. In veel gevallen is daar wel een mouw aan te passen vanwege de feitelijke verschillen tussen het Europese deel van Nederland en straks Caribisch Nederland. Er zijn evenwel ook tal van voorbeelden waar die feitelijke verschillen niet bestaan en waar differentiatie problematisch en juridisch kwetsbaar is. Hoe men het ook wendt of keert: de Nederlandse inwoners van de BES-eilanden kunnen – waar het gaat om tal van rechten en verplichtingen – niet als tweederangs burgers worden weggezet.
In allerlei opzichten zullen deze nieuwe inwoners van Nederland straks over een veel betere juridische en sociale positie beschikken dan de inwoners van Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Complicerend is bovendien dat men in Den Haag deze hele differentiatie-operatie wil uitvoeren zonder voorafgaande wijziging van Statuut en Grondwet. Met andere woorden: bij Rijkswet wordt een nieuw soort inwoner van Nederland in het leven geroepen die beschikt over een geheel andere feitelijke en juridische positie dan de Nederlander die in Europa woont.
Of die nogal avontuurlijke route goed afloopt, is zeer de vraag. Er zijn allerlei spanningen met het Statuut en de Grondwet, waarbij met name het gelijkheidsbeginsel in het geding is. Wat zich nu wreekt is dat aan het begin van het ontvlechtingsproces volstrekt onvoldoende is nagedacht over de diverse dimensies van de nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk. Zo ontstaat ook de nogal merkwaardige positie dat er straks een categorie inwoners van Nederland is, die niet direct valt onder de Europese Unie. Waar het leven van de gemiddelde Nederlander steeds intensiever wordt beinvloed door Europese rechten en plichten geldt dat voorlopig niet voor de inwoners van de BES-eilanden. Omdat de BES-eilanden – evenals de nieuwe landen Sint Maarten en Curaçao – buiten de Europese Unie blijven, geldt het Europese acquis niet direct.
Ook op dat punt ontstaan allerlei merkwaardige en gecompliceerde situaties. De Tweede en Eerste Kamer hebben zich tot nu nog niet met deze aspecten bezig gehouden. Wanneer dat wel gebeurt, zal er nog heel wat politiek water door de zee stromen voordat de ontvlechting van de Nederlandse Antillen tot een goed einde is gebracht.

REAGEER

-